Privacy Policy,sv

Collection of information,,sv,We collect information from you when in any way contact us,,sv,The information collected includes your name,,sv,your e-mail address and your phone number,,sv,In addition, we automatically receive and save information from your computer and browser,,sv,including your IP address,,sv,information about software and hardware and the requested page,,sv,Use of information,,sv,The information we collect from you can be used to,,sv,Personalize your experience and meet your personal needs,,sv,Improve our website,,sv,Improve our customer service and your need for help,,sv,Contact you by email,,sv,Disclosure to third parties,,sv,We sell,,sv,deal,,sv,or otherwise transfer,,sv

Vi samlar in information från dig när på något sätt tar kontakt med oss. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, non-personally identifiable information to third parties,,sv,This does not include trusted third parties that help us to run our site or company,,sv,with the requirement that these parties agree to keep the information confidential,,sv,We consider it necessary to share information in order to investigate,,sv,prevent or take action against illegal activities,,sv,suspected fraud,,sv,situations that pose a potential risk to a person's physical security,,sv,violations of our terms of use or other occasions when the law so requires,,sv,However, general information may be shared with third parties for marketing,,sv,for advertising or other purposes,,sv,Informationsskydd,,en. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

Informationsskydd

We take a variety of security measures to protect your personal information,,sv,Only employees who will perform a specific job,,sv,t.ex,,en,billing or customer service,,sv,access to personally identifiable information,,sv,The computers / servers used to store personally identifiable information are stored in a secure environment,,sv,We use cookies,,sv,And,,fi,Our cookies improve access to our site and identify recurring visitors,,sv,In addition, our cookies enhance the user experience by tracking and targeting the user's interests,,sv,Our use of cookies is generally not linked to personally identifiable information on our site,,sv,Cancel subscription,,sv. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration

We use the email address you provide to send information and updates regarding your order,,sv,single newsletter,,sv,related product information etc,,sv,If you no longer want to receive such messages, you'll find information on how to unsubscribe at the end of each email,,sv,Consent,,sv,By using our site, you agree to our privacy policy,,sv, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.